Ministerie van SZW stimuleert thuiswerken met algemene criteria

Bron: Arboportaal

Om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, is het heel belangrijk dat iedereen die kan thuiswerken dat ook doet. De inzet van het kabinet is er daarom op gericht om de mensen die nu nog veel naar kantoor gaan te stimuleren om thuis te gaan werken. In dit kader heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met werkgevers- en werknemersorganisaties een handvat met concrete criteria voor thuiswerken opgesteld. Deze moeten werkgevers en werknemers te ondersteunen bij thuiswerken. Ook worden de resultaten van een recent onderzoek gedeeld waarin gekeken wordt naar gedragsfactoren die een rol spelen bij thuiswerken.

Criteria thuiswerken

Niet iedere werknemer is in staat (volledig) thuis te werken, bijvoorbeeld door de aard van het werk of door persoonlijke omstandigheden in de thuissituatie. Om onduidelijkheden weg te nemen, heeft het kabinet samen met sociale partners een handvat opgesteld met algemene criteria voor thuiswerken. Deze criteria helpen individuele werkgevers en werknemers om te bepalen of een werknemer thuis of op locatie kan werken. Mocht een werkgever zijn werknemers toch op locatie laten werken, moet de werkgever er ten alle tijden voor zorgen dat de werkomgeving gezond een veilig is. Hier is te lezen hoe dit kan worden gehandhaafd.

Gedragsfactoren

Het kabinet wil mensen die daartoe in staat zijn stimuleren om nog vaker thuis te werken. Daarom heeft Happiness Lab in opdracht van het Ministerie van SZW onderzocht welke gedragsfactoren bij zowel werkenden als bij werkgevers een belangrijke rol spelen bij de afweging om wel of niet te gaan thuiswerken. Gedragsfactoren die een positief effect hebben zijn bijvoorbeeld de mate waarin thuiswerken in de omgeving de norm is en de mate waarin thuiswerken door de werkgever gestimuleerd wordt. De volledige rapportage van het onderzoek is hier te vinden. Het Ministerie van SZW gebruikt de resultaten om vitaal thuiswerken te stimuleren.

Thuiswerken na de coronacrisis

Het kabinet heeft niet alleen aandacht voor het ondersteunen en faciliteren van gezond en veilig thuiswerken tijdens de coronacrisis, maar kijkt ook naar de toekomst. Het is waarschijnlijk dat hybride werken ook na de coronacrisis voor veel werkgevers en werknemers de norm blijft. Dit maakt het voor het kabinet belangrijk om nu al vooruit te kijken en te zoeken naar een goede balans tussen thuiswerken en werken op locatie. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft zich dan samen met werkgevers- en werknemersorganisaties ook inzetten voor het stimuleren van thuiswerken op de korte termijn en het voorbereiden op een toekomst na corona waarin thuiswerken ongetwijfeld een plaats blijft behouden.

Lees verder ….

Bron: Arboportaal