Onderzoek inkoopvolume Nederlandse overheid

Bron: Rijksoverheid

Op 25 mei 2021 informeerde de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat de Tweede Kamer over het programma Beter Aanbesteden, het Onderzoek inkoopvolume Nederlandse overheid en de Monitoringsrapportage Europese Commissie. Nederlandse overheden kochten in 2019 voor 86,6 miljard euro aan leveringen, diensten en werken in. Dit inkoopvolume en het verbeterpotentieel bij aanbesteden door overheden onderstrepen het belang van het programma Beter Aanbesteden.

Onderzoek inkoopvolume Nederlandse overheid

Significant Synergy heeft een onderzoek uitgevoerd naar alle overheidsinkopen die onder de reikwijdte van de Aanbestedingswet 2012 vallen. Uit de Monitor aanbestedingen in Nederland 2017 – 2019 blijkt dat Nederlandse overheden in 2019 voor 86,6 miljard euro aan leveringen, diensten en werken hebben ingekocht. Dit was in 2015 nog 73,3 miljard euro. Ook het aantal uitgevoerde aanbestedingen stijgt van ruim 135.000 aanbestedingen in 2017 naar circa 169.000 aanbestedingen in 2019. Alhoewel 2020 niet is meegenomen in het onderzoek, laten cijfers van het aanbestedingsplatform TenderNed aantal aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden niet is afgenomen sinds de start van de coronacrisis.

Deelname MKB

Verder toont het onderzoek aan dat de deelname van het midden en kleinbedrijf (MKB) aan overheidsopdrachten stabiel is gebleven, zowel in waarde van gegunde opdrachten als in aantallen gunningen aan het MKB. De inschatting is dat zo’n tweederde van alle overheidsopdrachten zowel in waarde als aantallen wordt verstrekt aan het MKB.

Monitoringsrapportage Europese Commissie

Het onderzoek van Significant Synergy is een belangrijk onderdeel van de monitoringsrapportage die Nederland in mei 2021 heeft ingediend bij de Europese Commissie. De Monitoringsrapportage van de Europese Commissie heeft een terugkijkend, informatief karakter. Het schetst het Nederlandse aanbestedingslandschap, het kabinetsbeleid en de ontwikkelingen daarbinnen over de periode 2018-2020. Belangrijke thema’s daarbij zijn Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, verbetering van de rechtsbescherming, wederkerigheid bij aanbesteden tussen landen binnen en buiten de Europese Unie en het programma Beter Aanbesteden.

Programma Beter Aanbesteden

Gezien de omvang en het belang van aanbestedingen is het belangrijk dat de vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. In veel gevallen gebeurt dit al. Tegelijkertijd is er nog veel verbetering mogelijk en nodig. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, innovatie en laagdrempelig aanbesteden.In het vorige traject Beter Aanbesteden is tot de zomer 2019 door aanbestedende diensten en ondernemers samengewerkt aan praktijkverbeteringen met de Actieagenda Beter Aanbesteden. Bij vertegenwoordigers van beide partijen bestaat de behoefte hier een structureel vervolg aan te geven; de praktijkverbeteringen vragen blijvend aandacht. Daarom werken VNO-NCW/MKB-Nederland, de VNG, EZK en PIANOo de komende 4 jaar samen aan het programma Beter Aanbesteden.

Lees verder ….

Bron: PIANOo